Algemene voorwaarden

   

   

  Algemene Voorwaarden Abies BVBA

   

   

  INHOUD

   

  ARTIKEL 1 - Definities 1

  ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2

  ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

  ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

  ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

  ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4

  ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

  ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

  ARTIKEL 9 - De prijs 5

  ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

  ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

  ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

  ARTIKEL 13 - Betaling 7

  ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

  ARTIKEL 15 - Geschillen 8

   

   

   

   

  ARTIKEL 1 – Definities

   

   

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

  meer technieken voor communicatie op afstand;

  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  Dag: kalenderdag;

  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   

   

  ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

   

  Tuincentrum Abies, Abies BVBA

  Herentalsebaan 556 - 568 2100 Deurne

  Herentalsebaan 521 - 543 2100 Deurne

  Rodendijk 3                          2980 Zoersel

  Tel.: 03 320 99 50

  E-mailadres Algemeen: [email protected]

  E-mailadres Bestellingen: [email protected]

  Ondernemingsnummer: 0433 778 159

  BTW-identificatienummer: BE 0433 778 159

  Abies BVBA RPR Antwerpen

   

   

  ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

   

   

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

  Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

  zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

  meest gunstig is.

   

   

   

  ARTIKEL 4 - Het aanbod

   

   

  1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kant ten allen tijde worden aangepast

  of ingetrokken door Tuincentrum Abies. Tuincentrum Abies kan niet aansprakelijk gesteld worden

  voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod

  binden de ondernemer niet.

  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Dit betreft in het bijzonder:

  − de prijs inclusief belastingen;

  alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere 

  verplichtingen door de Consument te dragen taksen of belastingen. 

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

  De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn

  in de prijs. 

  − de eventuele kosten van aflevering;

  − de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

  daarvoor nodig zijn;

  − het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  − de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

  − de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand

  doen van de prijs;

  − de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

  andere grondslag dan het basistarief;

  − indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze

  deze voor de consument te raadplegen is;

  − de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door

  hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze

  waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

  − de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

  gesloten;

  − de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

  − de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst

  die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

  4.Wanneer de klant specifiek vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,

  leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument om vooraf contact 

  op te nemen met onze klantentdienst: tel.: 03 320 99 50

   

   

   

   

   

  ARTIKEL 5 - De overeenkomst

   

   

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

  daarbij gestelde voorwaarden.

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

  het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de

  consument de overeenkomst ontbinden.

  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in

  acht nemen.

  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag

  te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

  klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

  der overeenkomst;

  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

  heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of

  diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

   

   

  ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

   

   

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze

  termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

  van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking

  aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

  duidelijke instructies.

  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

  door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

  redelijke en duidelijke instructies.

   

   

  ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping

   

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

  kosten van terugzending voor zijn rekening.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   

   

   

  ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

   

   

  1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

  consument;

  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. die snel kunnen bederven of verouderen, waaronder levende goederen als (tuin)planten, kerstbomen, bloemen en bomen, struiken en heesters;

  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

  ondernemer geen invloed heeft;

  f. voor losse kranten en tijdschriften;

  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

  verzegeling heeft verbroken.

   

   

   

  ARTIKEL 9 - De prijs

   

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

  gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

  aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden

  bij het aanbod vermeld.

  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

  waarop de prijsverhoging ingaat.

  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

   

   

   

  ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie

   

   

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet

  niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming

  in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan

  doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

   

   

  ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering

   

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

  gemaakt.

  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

  vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

  binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de

  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand

  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

  om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

  consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na

  ontbinding, terugbetalen.

  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

  uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van

  bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is

  overeengekomen.

   

   

   

  ARTIKEL 12 – Duurtransacties

   

   

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen

  tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

  opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal

  twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de

  overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet

  als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van

  de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

   

   

  ARTIKEL 13 – Betaling

   

  1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde

  bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval

  van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de

  deze overeenkomst betreffende bescheiden.

  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer

  een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is

  bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van

  de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft

  plaatsgevonden.

  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

  onverwijld aan de ondernemer te melden.

  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten

  in rekening te brengen.

   

   

  ARTIKEL 14 – Klachtenregeling

   

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   

  ARTIKEL 15 - Geschillen

   

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   

  Laatst gewijzigd 20 februari 2013

  Vragen & contact
  Vragen & contact

  Heeft u vragen?

  Bel 03 320 99 50 voor een goed advies.

  Levering:

  • Vandaag bestellen voor 14u00 morgen levering tussen 08u00 en 18u00 van maandag tot vrijdag.
  • Levering dezelfde dag en op zaterdag enkel na afspraak met onze verantwoordelijke Tel: 03 320 99 50
  • Verzendkosten € 7,95 per levering
  • Veilig betalen met Bancontact Mr. Cash